Hoe hebben gemeenten en provincies invloed op de koers en organisatie van Invest-MRA en hoe komt de governance van Invest-MRA eruit te zien? 

De governance van Invest-MRA bouwt voort op de laatste inzichten op landelijk niveau met Invest-NL en vergelijkbare organisatie in andere regio’s. Gelet daarop wordt Invest-MRA vormgegeven als besloten vennootschap. De keuze voor een privaatrechtelijke organisatie is verplicht vanuit de staatsteunvereisten.  

 

De besloten vennootschap Invest-MRA krijgt aandeelhouders, een Raad van Commissarissen en een onafhankelijk investeringscomité. Gemeenten en provincies die deelnemen in het fonds kunnen op drie wijzen sturen op de b.v. Invest-MRA. Deelnemende gemeenten en provincies: 

 

• Worden lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waar Invest-MRA via de jaarrekening verantwoording aflegt over de uitvoering van de activiteiten; 

• Kunnen de leden van de Raad van Commissarissen benoemen die op hun beurt de directie benoemd en controleert; 

• Kunnen het investeringskader vaststellen waaraan directie en het in te stellen onafhankelijke investeringscomité individuele investeringen moeten beoordelen.  

 

Daarnaast ontvangt Invest-MRA een meerjarige exploitatiebijdrage voor de ontwikkelactiviteiten. Deze zal lopen via het MRA-bureau en NHN. Via de reguliere cyclus van begroting en jaarrekening legt Invest-MRA verantwoording af over de besteding aan het MRA-bureau en NHN.