Hoe draagt Invest-MRA bij aan het ontwikkelen van (nieuwe) markten?

Uit landelijke analyses blijkt dat de markt voor het financieren van bedrijfsmatige projecten op het gebied van circulaire economie en energietransities niet goed werkt. De onderliggende businesscases kennen relatief hoge risico’s, lange(re) terugverdientijden en/of onvoldoende rendement. Dat maakt dat onvoldoende financiering beschikbaar is voor de businesscases die maatschappelijk heel relevant zijn. De oprichting van Invest-NL moet een belangrijke bijdrage leveren aan het wegnemen van deze tekorten in nog niet volledig ontwikkelde markten op landelijk niveau. Dergelijke tekortkomingen van de markt worden door Invest-NL heel concreet gemaakt. Bedrijven moeten bijvoorbeeld aantonen dat marktpartijen minimaal driemaal financiering van hun businesscase geweigerd hebben.  

 

Ook in de MRA en NHN zijn er veel projecten die stuiten op onvoldoende mogelijkheden om op de private markt financiering op te halen of om hun bedrijfsmatige project zodanig te ontwikkelen dat ze aanspraak kunnen maken op ondersteuning van Invest-NL. Dit doet zich nadrukkelijk voor bij bedrijfsmatige projecten vanaf € 2 à € 3 mln. Daarom richt Invest-MRA zich primair op die proposities.