Invest-MRA: Samenwerking biedt duurzame en economische kansen voor de regio

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) zijn samen goed voor meer dan 25% van de nationale economie. Deze bijdrage vloeit voort uit sterke economische clusters waar de energietransitie en circulaire economie impact op hebben. De opgave in de MRA en NHN als het gaat om het Klimaatakkoord (reductie CO2) en de omslag naar een nieuwe duurzame economie is dan ook fors. De uitdaging is gemeentegrensoverschrijdend en vraagt om passende investeringen. Deze investeringen kunnen niet alleen door marktpartijen worden opgepakt; voor overheden is een onmisbare aanjagende rol weggelegd. Het kabinet heeft de cruciale rol van overheden onderkend en heeft met de oprichting van Invest-NL een vehikel gecreëerd om investeringen aan te jagen. Via Invest-NL stelt het kabinet € 1,7 miljard beschikbaar voor de omvorming naar een groene en schone economie. Bedrijven kunnen rechtstreeks aanspraak maken op de middelen van Invest-NL, maar het is niet vanzelfsprekend dat de middelen van Invest-NL ook landen bij de bedrijven uit de MRA en NHN. Het is dus essentieel dat de markt en overheden in de regio samenkomen en elkaar versterken. Met de oprichting van Invest-MRA ontstaat een regionaal vehikel voor het aanjagen van investeringen in duurzame economische ontwikkelingen.  

 

Concreet gaat Invest-MRA twee dingen doen: het ondersteunen van bedrijven in de MRA en NHN om consortia te vormen en nieuwe technologieën te ontwikkelen tot een haalbaar businessplan (business development) én het investeren in kansrijke technologieën die niet voldoende middelen uit alleen de markt kunnen halen (Invest-MRA fonds). De doelstelling van die beide elementen gezamenlijk is om bij te dragen aan het realiseren van maatschappelijke transitieopgaven op het gebied van energie en circulariteit. 

Invest-MRA Business Development

Binnen Invest-MRA zal een team van business developers werkzaam zijn. Dit zijn sectordeskundigen op het gebied van de (financiering van) energietransitie, nieuwe circulaire markten, innovatie- en scale-up financiering en productontwikkeling en partnerships. Zij gaan aan de slag om private partijen uit onze regio’s vooruit te helpen. Zij brengen bedrijven bij elkaar in consortia om grote investeringen te doen en helpen hen om business cases te bouwen rondom energietransitie en circulariteit. Deze zijn risicovol, kennen een lange doorlooptijd en zijn noodzakelijk om deze maatschappelijke opgaven in te vullen.

Invest-MRA fonds

Het fonds van Invest-MRA is een investeringsfonds. Invest-MRA neemt deel en investeert in (opkomende) bedrijven die cruciaal zijn voor de maatschappelijke opgaven waar we als regio voor staan. De bedrijven 

waar het Invest MRA fonds in wil investeren hebben belangrijke instrumenten in handen om de transitie op gang te krijgen en waar nodig te versnellen. Uit landelijke analyses blijkt dat de markt voor het financieren deze bedrijven nog niet goed werkt, bijvoorbeeld omdat de risico’s te groot zijn of het zicht op snel rendement nog niet concreet genoeg. Met Invest-MRA wordt deze belangrijke stap alsnog gezet, zodat we met publieke middelen en private investeringen samen impact kunnen maken.

Meer weten? Lees de veelgestelde vragen>>