Waarom is besloten tot de mogelijke oprichting van Invest-MRA? 

 

De maatschappelijke opgaven waar de gemeenten binnen de MRA en NHN voor staan, zijn groot. In een van de lange termijn ambities van de MRA wordt het belang benoemd van zaken als circulaire economie, energietransitie, digitalisering en klimaatadaptatie voor onder meer de economische ontwikkeling van de regio. Ook in Noord-Holland Noord spelen deze thema’s een belangrijke rol. Zo benadrukt de regio in de verkenning Noord-Holland Noord Circulair het belang van een circulaire benadering voor economische activiteiten. De voorgestelde oprichting van Invest-MRA (werktitel) speelt in op twee knelpunten: 

I. Inspelen op maatschappelijke opgaven in de MRA en NHN

De aard van die maatschappelijke opgaven rond economie en klimaat is dat ze gemeentegrensoverschrijdend zijn en om samenwerking vragen: tussen overheden onderling, maar ook tussen overheden en private partijen. Om de grote uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden, zijn de komende jaren miljarden aan investeringen nodig, van publieke én private partijen. Bovendien moeten kennis en expertise van private partijen gecombineerd worden met de visie en lange adem van overheden. In die maatschappelijke opgave vindt Invest-MRA een groot deel van haar grondslag. 

 

II. Benutten van de mogelijkheden van Invest-NL 

Een tweede reden voor de mogelijke oprichting van Invest-MRA is de wens om vanuit onze regio’s optimaal aansluiting te vinden bij programma’s en middelen vanuit het Rijk en de Europese Unie. Ook het Rijk heeft geconstateerd dat samenwerking tussen publieke en private partijen nodig is om de grote transities van onze tijd aan te jagen. Daarom is Invest-NL op 16 januari 2020 gestart. Invest-NL gaat met publieke middelen investeren in private initiatieven. Hiervoor stelt het kabinet € 1,7 miljard beschikbaar. Vanwege de economische relevantie van onze regio’s voor Nederland en de Europese Unie, is het zaak om te zorgen dat een substantieel deel van hun middelen ook in onze regio’s landen.  

 

Invest-NL werkt intensief samen met de regionale organisaties (Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen ROM) om een continue toestroom van businesscases en goede plannen vanuit de regio op gang te krijgen. De landelijke en regionale werkwijzen worden op elkaar afgestemd voor een zo efficiënt mogelijke werkwijze. De ROM’s zorgen voor de aanlevering van businesscases en helpen businesscases die nog niet aan de voorwaarden voldoen om zich te ontwikkelen (business development). Tevens spelen de ROM’s een belangrijke rol in het co-financieren.  

 

In Nederland is zijn de MRA en NHN als enige niet vertegenwoordigd in dit overleg (m.u.v. Horizon voor het Flevolandse deel van de MRA).  Het ontbreken van een regionale organisatie in de MRA maakt het goed afstemmen met Invest-NL lastiger. Hierdoor missen we kansen.