Wat zijn de risico’s en welke risicoreservering hoort daarbij? 

De kwartiermaker Invest-MRA heeft de investeringsstrategie laten doorrekenen. Het verdienvermogen en risicoprofiel van Invest-MRA zijn daartoe in beeld gebracht door KPMG. Hierbij gaat de focus uit naar het fonds op totaalniveau. Bij het bepalen van het verdienvermogen en het risicoprofiel is gekeken naar de verwachte spreiding van de investeringen over de typologieën en soorten financiering bij de verschillende soorten proposities en de inzet van (achtergestelde) leningen of eigen vermogen. De verwachting is dat het fonds binnen 25 jaar zal revolveren. Het fonds beschikt in dit scenario tevens over een buffer voor tegenvallende resultaten over de looptijd van het fonds.  

 

Er zijn diverse negatieve scenario’s doorgerekend. In veel van deze scenario’s blijkt ook nog sprake van revolverendheid. Op basis van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) hoeft bij deze uitgangspunten en risico’s geen voorziening getroffen te worden voor het fonds van Invest-MRA. Als aanvullende beheermaatregel wordt tevens overwogen het fondsmanagement voor Invest-MRA aan te besteden zodat zeker wordt gesteld dat het fondsmanagement een bewezen track-record heeft. Mochten er meerdere negatieve scenario’s tegelijkertijd plaatsvinden dan kan in een uiterst negatief scenario sprake zijn van een revolverendheid van 85%. Ook bij dit lager financieel resultaat zal ondertussen wel gewerkt zijn aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven van energietransitie en circulaire economie.  

 

Elke deelnemende partij dient af te wegen in hoeverre ze voorzichtigheidshalve een (aanvullende) reserve wil instellen gelet op het risicoprofiel van Invest-MRA. In de voorbeelden die bekend zijn bij de kwartiermaker wordt gewerkt met een risicoprofiel van 0% tot 30% van de totale inleg van de betreffende gemeenten.