Wat zijn voorbeelden van mogelijke investeringen van het Invest-MRA fonds?

Om voor ondersteuning van Invest-MRA in aanmerking te komen, moeten bedrijfsmatige projecten bijdragen aan de energietransitie, circulaire economie of CO2-reductie. De afgelopen periode hebben businessdevelopers al verschillende proposities in beeld gebracht die baat kunnen hebben bij de oprichting van Invest-MRA. 

 

Een voorbeeld daarvan is het opzetten van een groene waterstof infrastructuur, als alternatief voor fossiele brandstoffen. Er zijn inmiddels veel technieken ontwikkeld op het gebied van groene waterstof. Ondernemingen die veel fossiele brandstof gebruiken in hun bedrijfsprocessen zijn echter terughoudend om over te stappen op groene waterstof. Ze zijn terughoudend omdat aanlevering van groene waterstof niet gegarandeerd kan worden. De infrastructuur daarvoor ontbreekt. 

 

Bedrijven die investeren in de opwekking en infrastructuur van groene waterstof kunnen dit maar beperkt en kleinschalig doen. Reden hiervoor is dat er (nog) geen afname garanties te geven zijn. Hoe weet ik zeker dat mijn groene waterstof langjarig gekocht wordt, zodat ik mijn investering terug kan verdienen? Ontwikkeling start niet omdat er nog niet voldoende gebruik van de groene waterstof is. In dit soort gevallen kan Invest-MRA helpen met business development (partijen bij elkaar brengen) en investeringen. 

 

Een ander voorbeeld zou het omzetten van afval in nieuwe grondstoffen kunnen zijn. Een groot deel van het Nederlandse afvalplastics is bijvoorbeeld nog niet recyclebaar. Op kleine schaal zijn er verschillende pilots om plastics om te zetten in grondstoffen voor nieuwe plastic producten of voor ander productieprocessen. De businesscase voor de opschaling hiervan op industriële schaal ontbreekt. Hierbij kan gedacht worden aan het omzetten van niet recycleerbare afvalplastics in noodzakelijke grondstoffen voor de groene chemische industrie. Voor het organiseren van deze opschaling moeten consortia gebouwd worden en dienen stevige investeringen te worden gedaan.  

 

Een derde voorbeeld is de opkomst van bio-raffinage. Het Nederlandse voedselafval bevat veel waardevolle bouwstoffen (nutriënten). In de praktijk wordt het meeste hiervan verbrand, gestort of gecomposteerd. Er zijn verschillende plannen voor grootschalige bio-raffinage installaties om de nutriënten uit de afvalstroom te halen. De businesscases hiervoor zijn echter complex. Business development en financiële instrumenten van Invest-MRA dragen bij aan de ontwikkeling van dit type businesscases. 

 

Een vierde voorbeeld vormt het grootschalig terugwinnen van zogenaamde ‘crital raw materials’ uit complexere afvalstromen zoals E-waste. Niet alleen worden schaarse metalen behouden, ook voorkomen we vervuilende primaire winning. Vanwege de hoge en complexe financieringsbehoefte betreft het in dit soort casus veelal om stapelfinanciering. Om het geheel financieel te realiseren is er behoefte aan een partij als Invest-MRA die regie kan nemen. 

 

Een laatste voorbeeld richt zich op innovatieve energiesystemen. De ontwikkeling van lokale en slimme energiesystemen speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Vanuit business development kan Invest-MRA bijdragen aan de ontwikkeling van financierbare en uitvoerbare businesscases voor lokale en slimme energiesystemen. Concreet kan Invest-MRA de businesscase voorzien van advies op de aanpak, structuur, organisatie en financiering. Daarnaast kan Invest-MRA ondersteunen bij het arrangeren en structureren van de financiering.  

 

Voor alle mogelijke investeringen vanuit Invest-MRA geldt:

  • Ze leveren een bijdrage aan de versnelling van de transities (energie, circulair, CO2); 

  • Ze ontwikkelen zich in een onvoldoende tempo, indien overheden er niet actief bij betrokken worden; 

  • Ze hebben potentie om op termijn voldoende rendement op te leveren om de investering terug te verdienen.